Bijzondere voorwaarden J&P Travel

Bijzondere voorwaarden van de organisator

De organisator is vrij bij het bepalen van zijn bijzondere voorwaarden. Deze kunnen echter nooit tegenstrijdig zijn aan de Algemene Voorwaarden en ook niet aan de wet. De bijzondere voorwaarden dienen tevens als toelichting van de algemene voorwaarden.

Artikel 1: Prijzen

1. De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast en alle daarbij vermelde diensten zijn inbegrepen.
2. Conform de wet op pakketreizen kan de prijs van een reis enkel wijzigen door een stijging in de brandstofprijzen en/of een aanzienlijke wijziging in de wisselkoers. Deze wijzigingen kunnen doorgerekend worden aan de klant conform de wet op pakketreizen.
3. Prijzen die mondeling of telefonisch door een reiskantoor of onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.

Artikel 2: Betaling van de reissom

Bij het boeken van de reis wordt een voorschot betaald, dit voorschot is afhankelijk van de reis en het dient zeven dagen na boekingsdatum op de rekening van J&P travel te staan. Het bedrag van het voorschot vind je terug in de bevestigingsmail die je van ons ontvangt na online het doorgeven van de boeking. Het bedrag van het voorschot zal ook op de bestelbon vermeld staan. Het voorschot dient binnen de zeven dagen op de rekening van J&P Travel staan. Het resterend bedrag betaal je 1 maand voor afreis.

Artikel 3: Verbreking van de pakketreisovereenkomst

1. Door de reiziger: Reizigers kunnen na een definitieve boeking hun boeking ten alle tijden annuleren maar de reiskosten moeten  eerst volledig voldaan worden. We raden reizigers dan ook aan een bijkomende annulatieverzekering af te sluiten. In die optiek aanvaarden we wel vervangende personen. Het geld wordt pas teruggestort wanneer een andere reiziger definitief en correct is ingeschreven, dit wil zeggen, nadat de nieuwe reiziger het correcte bedrag overgemaakt heeft op de rekening van J&P Travel.

Indien u geen vervangende personen vindt handteren wij een verbrekersvergoeding die als volgt bepaald wordt:

  • dossierkost van 75€ per persoon
  • Tot en met 57 dagen voor vertrek: 25% van de reissom per persoon
  • van de 56ste tem de 29e dag: 40% van de reissom per persoon
  • van de 21ste tem 15de dag: 60% van de reissom per persoon
  • van de 14de tem de 8ste dag: 85% van de reissom per persoon
  • van de 7de tem de dag van vertrek: 100% van de reissom per persoon (geen dossierkosten)
  • opmerking: indien de hotelier hogere kosten oplegt dan hierboven vermeld worden die hoger kosten aangerekend

 2 .Gezien het avontuurlijke en flexibele karakter van de reis – waar de reiziger zich van bewust is – zal J&P Travel in de mate van het mogelijke oplossingen zoeken voor wijzigingen op het programma en de gevolgen van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden die zich voordoen op de plaats van bestemming. Indien die oplossing in de lijn ligt van de aard van de reis, heeft de reiziger geen recht op een kosteloze annulering. De bepalingen van het reisadvies van Buitenlandse Zaken zijn hierbij richtinggevend.

Artikel 4: Formaliteiten

1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten en de duur voor het bekomen ervan die hem in de pakketreisovereenkomst worden medegedeeld.
2. Minderjarigen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken of een geldige internationale reispas en moeten documenten voorleggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is.
3. Bij autohuur en verhuur van campers of campervans is een kredietkaart (geen debet- of prepaidkaarten) op naam van de hoofdbestuurder verplicht en elke bestuurder die op het contract vermeld staat dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs (indien nodig in combinatie met een internationaal rijbewijs) voor de bezochte
bestemming. Een internationaal rijbewijs moet bij de gemeente tijdig worden aangevraagd. Een internationaal rijbewijs dient altijd gecombineerd te worden met een geldig nationaal rijbewijs. Voor sommige bestemmingen zijn er mogelijk nog andere documenten nodig, deze worden aan de reiziger meegedeeld in de Pakketreisovereenkomst).
4. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien J&P Travel geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts. Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijv. suikerziekte, hartaandoeningen, astma, allergieën, rugklachten, zwangerschap, epilepsie …) moeten
bij de aanvraag en bevestiging gesignaleerd worden aan J&P Travel.

Artikel 5: Het reisprogramma

1. Het vervoer van en naar de luchthaven in België, Nederland of Duitsland (afhankelijk van welke luchthaven u vertrekt) dient door de reiziger zelf geregeld te worden..
2. De reiziger bevestigt nadrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijke karakter van de reis, met het daarbij horende eventuele gebrek aan en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.
3. Het reisprogramma staat beschreven in de precontractuele informatie die deel uit maakt van de pakketreisovereenkomst.
4. Foto’s in de brochures en op de website zijn illustratief en maken geen deel uit van het contract.
5. De inhoud en volgorde van het reisprogramma kunnen door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van J&P Travel (toestand van de wegen, weersomstandigheden, natuurrampen, politieke onrust of instabiliteit, overmacht stukken aan wagens, annulering of dubbele boeking door hotelhouders), steeds wijzigen. J&P Travel en zijn aangestelden zullen steeds het nodige doen om het programma in de mate van het mogelijke te laten doorgaan.
6. Onvoorziene omstandigheden en/of overmacht (weersomstandigheden,autopech, annulatie of dubbele boeking door hotelhouders etc.) die het verloop van de reis beïnvloeden kunnen nooit verhaald worden op de organisatie.

Artikel 6 : Aansprakelijkheid

1. J&P Travel is niet aansprakelijk voor de goede uitvoering van de totale reisdienst indien de reiziger niet het volledige arrangement bij J&P Travel boekt.  Excursies en andere diensten die ter plaatse worden geboekt, vallen niet onder verantwoordelijkheid van J&P Travel. Wie andere deelnemers boekt, is aansprakelijk voor het nakomen van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden door de door hem ingeschreven personen. De reiziger is verplicht om, op het ogenblik van de reservatie, alle noodzakelijke informatie die betrekking hebben op de reis, mee te delen aan J&P Travel. Zoals fysieke en mentale gezondheid, allergieën, specifieke eetgewoontes, nationaliteit, exacte leeftijd van kinderen op het ogenblik van de reis,… J&P Travel is niet verantwoordelijk voor het nalaten of foutief doorgeven van deze informatie. Eventuele kosten die hieruit voortvloeien, zijn ten laste van de reiziger. Wie andere deelnemers inschrijft is aansprakelijk voor het nakomen van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden door de door hem ingeschreven personen.
2. Je onderneemt deze reis op eigen risico, J&P Travel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.
3. J&P Travel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor daden of uitspraken die de deelnemers tijdens de reis doen die aanleiding kunnen zijn voor een gerechtelijke vervolging.

Artikel 7: Bagage

1. J&P travel is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.
2. Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity reportinvullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Binnen de 7 dagen dient er ook een formele klacht te worden ingediend bij de betrokken luchtvaartmaatschappij.
3. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger Artikel 8: Dienstregeling van vervoerders. De vermelde dienstregelingen van vervoerders zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden

Artikel 9: Klachtenregeling

1. De deelnemer dient in de eerste plaats J&P Travel te contacteren indien hij/zij ontevreden is over iedere non-conformiteit die hij/zij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreisovereenkomst via +32456365752 of info@jptravel.be.
2. Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Artikel 10: Huurwagens en kampeermateriaal

1. Bij een aantal reizen stelt J&P Travel huurwagens en kampeermateriaal ter beschikking van de reizigers. De reizigers dienen als een goede huisvader te zorgen voor dit materiaal. Verkeersboetes en het toebrengen van opzettelijke schade zijn dan ook ten laste van de reizigers.
2. Een omniumverzekering is steeds inbegrepen, maar bij een aantal reizen met huurwagens is er een franchise per schadegeval en/of is niet alle schade gedekt door de verzekering. Deze vrijstelling of niet-gedekte schade is ten laste van de reizigers.

Artikel 11: Leeftijd en naam

1. De minimumleeftijd voor onze alleen reizen is 18 jaar .
2. De reiziger moet bij inschrijving de naamgegevens doorgeven zoals die vermeld staan op zijn officiële identiteitsdocumenten. Indien een fout leidt tot bijkomende kosten (ticket, permit) zijn deze ten laste van de reiziger

Artikel 12: Fotomateriaal en getuigenissen

1. Foto’s die genomen worden tijdens een J&P Travel-reis kunnen gebruikt worden in de communicatie van J&P Travel. Dit kunnen foto’s zijn waar reizigers op staan. Indien de reiziger dit niet wenst, kan hij dit voor vertrek aangetekend melden aan: J&P Travel Ladderstraat 10, 3620 Lanaken of telefonisch via +32456365752
Getuigenissen, anoniem of met naam, zoals die genoteerd worden in de feedbackformulieren, kunnen gebruikt worden in de communicatie van J&P Travel. Indien de reiziger dat niet wenst, moet hij dat op die plaats uitdrukkelijk vermelden.