Algemene Verkoopsvoorwaarden J&P Travel BV

VERZAKINGSRECHT

Op verzoek van de reiziger wordt onmiddellijk een aanvang genomen met de uitvoering van de overeenkomst en worden onmiddellijk de nodige reserveringen en bevestigingen verricht. Bij toepassing van art. 80 § 4.1° van de Wet op de Handelspraktijk en haaruitvoeringsbesluiten geldt het volgende: de consument beschikt NIET over het recht om van de aankoop af te zien.

I.Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

De bestelbon/reisbevestiging/factuur zal in alle gevallen geacht worden te gelden als de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis. De overeenkomst zal pas tot stand komen na deze schriftelijke bevestiging en dit onder voorbehoud van wijzigingen m.b.t. tarieven, vertrek en aankomsturen, e.a. J&P travel is is niet verantwoordelijk voor de  nodige identiteitsbewijzen zoals reispas, visa, e.a. dewelke dienen te worden aangevraagd door de reiziger. Eveneens is J&P Travel niet verantwoordelijk voor de nodige inentingen e.a. Eventuele kosten die zouden kunnen rijzen ten gevolge van foutieve informatie op de door de klant ondertekende factuur of via de website ingevulde bestelbon zijn uitsluitend ten laste van de klant.

2. Betaling

Bij niet-betaling van het saldo behoudt J&P Travel zich het recht om de reisdocumenten niet af te leveren. De niet-betaling van het saldo zal immers beschouwd worden als een verbreking van het contract door de reiziger conform de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. Het voorschot blijft verworven voor J&P Travel en bij annulering door de reiziger dienen de onkosten integraal betaald te worden door de reiziger. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal de prijs worden verhoogd met een vergoeding van 10% met een minimum van 62 euro en dit van rechtswege zonder dat enige  ingebrekestelling vereist is. Daarnaast en eveneens zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, zal een interest verschuldigd zijn van 1% per maand. Iedere begonnen maand zal worden aanzien als een volledige maand.

3. Geschillenregeling

Beide partijen komen overeen en erkennen dat de plaats van uitvoering van de overeenkomst de maatschappelijke zetel van de verkoper is. Zij verklaren en erkennen dat alle geschillen met betrekking tot deze bestelbon/reisbevestiging/factuur onderworpen zijn aan het Belgische recht en overeenkomstig art. 624, 2° Ger Wb. Geschillen dienen voorgelegd te worden aan de Rechtbanken van Mechelen.

4. Garantiefonds

J&P Travel is aangesloten bij het Garantiefonds. Hierop kan de klant beroep doen bij financieel onvermogen.

5. Persoonlijke gegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de Europese privacywetgeving (GDPR) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens: Persoonlijke identificatiegegevens worden door J&P Travel verwerkt met de bedoeling de diensten te verlenen waarvoor de klant zich bij J&P travel heeft  geregistreerd. Daarnaast zal J&P Travel deze gegevens ook gebruiken om de klant informatie aan te bieden over andere producten en diensten van J&P Travel die mogelijk voor de klant interessant zijn. J&P Travel zal de persoonlijke gegevens van de klant uitsluitend gebruiken voor bovenvermelde doeleinden. J&P Travel zal geen persoonlijke gegevens bekendmaken, verkopen, verhuren of uitwisselen met andere organisaties of instanties, tenzij aan bedrijven die optreden als gegevensverwerkers en handelen in naam van en onder controle van J&P Travel. Het kan ook indien u vooraf bent verwittigd en hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat, of als anderszins door de wet wordt voorgeschreven. De klant heeft het recht om zijn gegevens te raadplegen, te beperken en zo nodig vragen om foutieve gegevens recht te zetten. De klant mag bovendien bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Dat kan eenvoudig door te mailen naar  info@jptravel.be of schrijven naar J&P Travel, Ladderstraat 10, 3620 Lanaken, België. Bij iedere elektronische nieuwsbrief wordt de klant de kans geboden zich uit te schrijven. De Taous Tours/ J&P Travel-website bevat links naar andere websites die niet beheerd worden door J&P Travel. J&P Travel is dan ook niet aansprakelijk voor de privacy
praktijken van die websites.

6. Bijzondere Verkoopsvoorwaarden

De onderstaande bijzondere verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de algemene verkoopsvoorwaarden.

II.Bijzondere verkoopsvoorwaarden

1. Prijs

De overeengekomen prijs is vast, alle taksen zijn inbegrepen met uitzondering van de ter plaatse te betalen luchthaventaksen, onder voorbehoud van een verhoging van wisselkoersen, tarieven en/of taksen van de vervoerders. Indien de verhoging van de overeengekomen prijs boven 8% gaat mag de reiziger, binnen de acht dagen volgend  op de berichtgeving aan hem, het contract ontbinden. In dit geval heeft de reiziger enkel het recht op terugbetaling van de reeds betaalde bedragen. Deze terugbetaling zal binnen de maand gebeuren. Indien voor het begin van de reis B.T.W. en/of andere door de overheid opgelegde taksen wijzigen wordt de globale prijs in dezelfde mate aangepast.

2. Betaling

Voorschot

Bij inschrijving van een reis dient onmiddellijk een voorschot betaald te worden; 30% van de totale som. Tot slot zal dit bedrag ook op de bestelbon vermeld staan. Bij inschrijving binnen de maand voor afreis moet de volledige reissom onmiddellijk betaald worden.

Saldo

Behalve indien op de bestelbon/reisbevestiging/factuur anders wordt overeengekomen, moet de reiziger uiterlijk 1 maanden voor afreis het saldo betalen

3. Corona

Als de reis niet meer kan doorgaan omwille van Corona (gesloten grenzen voor iedere Belg of Nederlander, reisverbod naar land van bestemming of algemene quarantaine verplichtingen voor gevaccineerden in land van bestemming), bieden wij altijd de optie om kosteloos de reis te verplaatsen of kosteloos te annuleren. Let wel op dat je voorlopig in veel landen volledig gevaccineerd moet zijn om binnen te mogen, niet gevaccineerd zijn is nooit geldige reden voor annulatie. Als je zelf ziek bent kort voor afreizen (ook Corona), is het de annulatieverzekering die de reis terugbetaalt. Je bent zelf verantwoordelijk om al dan niet een annulatieverzekering te voorzien. We wijzen jullie er op dat je als reiziger steeds zelf verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat je voldoet aan de gezondheids- en toelatingseisen van de landen waar je naartoe reist en over de nodige vereiste reisdocumenten bezit. Gezien de snel evoluerende aard van de pandemie kan het zijn dat sommige landen kort voor vertrek nog extra regels, testen en/of certificaten opleggen. J&P Travel kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen of extra kosten die hierbij komen kijken.

III Bijzondere verkoopsvoorwaarden J&P Travel als doorverkoper

1. Prijs

De vermelde prijzen zijn vastgelegd door de vervoersmaatschappijen of de touroperators en blijven geldig zolang de voorraad van het betrokken product strekt. Offertes en prijzen die mondeling door J&P Travel worden meegedeeld, blijven steeds onder voorbehoud.

2. Annulering en wijziging door vervoersmaatschappij of touroperator of Hotel

Indien om één of andere reden één of meerdere vervoersmaatschappijen of touroperators of hotels beslissen de reis geheel of gedeeltelijk te annuleren of te wijzigen,zal J&P Travel alleen gehouden zijn tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling de reis indien zij zelf terugbetaling heeft bekomen vanwege de vervoersmaatschappijen of touroperators of het hotel. In geen geval zal J&P Travel gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding.  Bij annulatie van een hotel zal J&P Travel wel op zoek gaan naar een oplossing die gelijkwaardig is.

3. Annulering en wijziging door de reiziger

1. Bij annulering dienen de contractueel vastgelegde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.

2. Voor de specifieke annulerings- en wijzigingskosten verwijzen we naar de specifieke voorwaarden verbonden aan uw tarief.

3. J&P Travel rekent een forfaitaire administratiekost aan bij wijziging en/of annulering.